TUYỂN DỤNG

Designer.png
Ngày đăng: 03/10/2019

Thiết kế các sản phẩm in ấn, website bán hàng, website công ty

Marketer.png
Ngày đăng: 03/10/2019

Đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin hồ sơ khách hàng trước khi nhập dữ liệu.

IT.jpg

Triển khai, cài đặt hệ thống phần mềm...

Ngày đăng: 15/07/2019

Đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin hồ sơ khách hàng trước khi nhập dữ liệu.

Ngày đăng: 15/07/2019
Ngày đăng: 15/07/2019

Tổ chức quản lý giám sát nhân viên nhập dữ liệu thực hiện dự án theo yêu cầu được giao từ quản lý.

LOGO_VK_Trắng.png
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram

Copyright @ VK LINK CORPORATION. All rights reserved